Home > Lens Error > Lens Error 0x0211

Lens Error 0x0211

comedinewithustwo 3.669 προβολές 2:22 Reverse Engineering - Pentax Optio S4 - Διάρκεια: 1:39. Ask a Question Request a Manual Ask A Question Request A Manual Sponsored Listings Loading Products... user-manual-EasyShare... Or the battery ran down with the lens extended ... his comment is here

They only seem to work for less than 40% of the lens errors, but if the camera is out of warranty, they're worth a try. Answer this question I have this problem too Subscribed to new answers Is this a good question? PentaxForums.com → Pentax Cameras → Pentax Compact Cameras → Optio E50 Lens Error Search this Thread 09-19-2009, 01:30 PM #1 aldago New Member Join Date: Sep 2009 Location: PA Posts: I can't decide if I should keep the Pentax Optio E75 or the Optio LS1000? click site

help pls my daughter has a sanyo vpc s1275 camera that has recently started giving her Lens error:0x0211? PDF Manual ExtendedUserGuide.pdf.... Usually it's sand or grit interfering with the lens extension mechanism. Gesteld op 21-12-2011 om 20:58 in forum Pentax optio e75 Misbruik melden DE ENKELE SECONDEN DAT HET TOESTEL AAN BLIJFT MET DE VERMELDING ERROR OP ALLE KNOPJES EENS DRUKKEN EN GING

turns on but after a few seconds shuts down with display reading; lens error 0x0211. Mark Source(s): http://www.pentaximaging.com/support/ JaxPhotoCat · 7 years ago 2 Thumbs up 0 Thumbs down Comment Add a comment Submit · just now Report Abuse Sounds mechanical to me - something is Unless you feel extremely confident with your soldering capabilities, you will more than likely damage the the cameral more severly trying to attempt this. There's a halfway chance of fixing it ...

Creating a FREE ACCOUNT takes under a minute, removes ads, and lets you post! [Dismiss] Top CompHelp - Menu Skip to content Home Sanyo Lens Error 0x0211 Posted on June 3, Case is scratched. 3. it was working fine yesterday? About Us Our Community Our Blog Advertise With Us © Copyright 2015 OwnerIQ, Inc.

Whenever I switch my camera off the lens stays extended, the bottom of it is slightly further in than the top half though and when I switch it on it comes If you are having one of these problems, visit the Battery Replacement guide. The logic board will then need to be put back in place, requiring 17 re-solders. If you feel this is the problem, visit the LCD replacement guide.

Step 2: Please assign your manual to a product: About Advertising About Us Blog Careers News & Media Help Contact FAQ Partners Privacy Policy Terms Community Forums Recent Q&A Top Experts We hope it helps solve your problem. Question about Optio E70 Digital Camera 1 Answer Camera fell off chair. All Rights Reserved Terms Privacy × Sign In to ManualsOnline    Login with Facebook Forgot your password?

Browse Categories Answer Questions Digital Cameras All Unanswered Join Sign In Ask a Question × HomeForumTagsLens error 0x0211 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share this content Help!? 5 answers Terms Privacy AdChoices RSS Υπενθύμιση αργότερα Έλεγχος Υπενθύμιση απορρήτου από το YouTube, εταιρεία της Google Παράβλεψη περιήγησης GRΜεταφόρτωσηΣύνδεσηΑναζήτηση Φόρτωση... Επιλέξτε τη γλώσσα σας. Κλείσιμο Μάθετε περισσότερα View this Answer questions, earn points and help others Answer questions Manuals & User Guides PDF Manual C1550.pdf. Flash received water damage. 2.

shake it. Optio E60 pentax lens jammed out and getting lens error 0x01110000 . LCD Screen The LCD screen could be malfunctioning causing it to appear that the camera is not turning on. weblink HOW TO: Replacing the LCD Screen.avi - Διάρκεια: 2:22.

Step 2: Please assign your manual to a product: About Advertising About Us Blog Careers News & Media Help Contact FAQ Partners Privacy Policy Terms Community Forums Recent Q&A Top Experts Case is cracked. 2. You can only upload files of type 3GP, 3GPP, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, or RM.

Cancel Add your answer BARBIE will be eternally grateful.

Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Add your answer Source Submit Cancel Report Abuse I think this question violates the Community Guidelines Chat or rant, adult content, spam, insulting other members,show more I think this question violates It's kind of hard to explain, but basically there are little plastic runners in the lens tube and when they get jammed or broken the lens will not rotate hence will Yes No Voted Undo Score 1 Cancel Add a comment 0/1024 Cancel Post comment Are you sure you want to delete this zzzzzz?

Question about Optio E50 Digital Camera 1 Answer Lens error 0x0501 lens error 0x0501 See http://www.fixya.com/support/r13011856-lens_error Question about Optio E50 Digital Camera 1 Answer Pentax optio e85 lens error 0x0211 pentax Unfortunately, many cameras that fall prey to this can only be corrected by professional repair. Problems can happen during usage. 1. check over here Scene selection function will not work. 6.

Function Set¶ The function is the set of the buttons to the side of the LCD screen. If this is the case and it's under warranty, it's worth repairing, though it will probably just get replaced, otherwise it's pretty much toast. If you are feeling techno-savvy you can open it and replace/free the parts in the lens rings that are malfunctioning, or you can just get a new camera. There is a chances of lens guide pin disturbed or damaged Question about Optio E60 Digital Camera 1 Answer I turn on the camera and it saysprogram green mode ...lens error

Family Lines: Sanyo Xacti Sanyo VPC Pentax Optio Brands: Sanyo Pentax Ask a Question Usually answered in minutes! Question about C5 Digital Camera 1 Answer Pentax optio e85 lens error 0x0211 pentax optio e85 lens error 0x0211 See http://www.fixya.com/support/r13011856-lens_error Prev12Next » Not finding what you are looking for? Cancel 4 Answers Filter by: Most Helpful Newest Oldest Most Helpful Answer Majesty Rep: 21k 81 79 29 Posted: 07/01/2010 Options Permalink History It means the lens is stuck and/or broken Hardware Berichte 261 προβολές 2:07 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά

Play function will display on LCD. 5. Was this answer helpful? You can only upload videos smaller than 600MB. KAMERA HANDY STATION 13.352 προβολές 15:03 PENTAX-M 1:1.4 50mm Cleaningしてみた - Διάρκεια: 6:21.

Question about Optio S Digital Camera 1 Answer I get a message 'lens I get a message 'lens error:0x0211' displayed on my camera Optio E75 and the lens will not close, Or the camera's been dropped with the lens extended. Get the Manual Here Nick posted an answer 6 years, 3 months ago 0 When I turn on camera, lens error 0x1301 comes up the lens is sticking out and camera shuts off Or just drag it here!

It's great to see you back on the forum!